Hänni Farms Shottle Raschka GP 84 (Shottle x Rhea)

Hänni Farms Shottle Raja VG 87 (Shottle x Rhea)

Hänni Farms Shottle Rheina VG 87 (Shottle x Rhea)

MS Markwell Kr Durham Rhea-ET RC EX 90

 

Ms Markwell Kr Durham Rhea-ET RC EX 90, dam of Hänni Farms Rho RC at Select Star!